องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]10
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์กู้ชีพ องค์การ บริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]34
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]33
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (นมปิดภาคเรียน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทรายอเเบท และนํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบุ คมโรคไข้เลือดออก ประจําปี ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางสําราญ-ประดาหักหมู่ ๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]21
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบห้วยกะสุ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]20
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังกะได-บ้านโคกหินตั้ง หมู่ ๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]19
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกหินตั้ง-โคกสามพี่น้อง หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]18
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาละลาย -บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ ๑๒ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]16
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาละลาย -บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ ๑๒ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]10
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเรียบคลองหักทาม บ้านคลองสันติธรรมหมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนํ้าถนนสายลําคันฉู หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]1
14 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดป่า ม.12 [ 31 มี.ค. 2564 ]16
15 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานายระพิน นวลกิ่ง ม.3 [ 31 มี.ค. 2564 ]11
16 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ง-บ้านโปร่งมีชัย บ้านสามหลังพัฒนา ม.10 [ 31 มี.ค. 2564 ]10
17 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้อย ม.12 [ 31 มี.ค. 2564 ]8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับสํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานายระพิน นวกิิ่ง ม.3 [ 29 มี.ค. 2564 ]13
 
หน้า 1|2