องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่วแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบประมาณราคา
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ + นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

  โทรศัพท์ + 096-6162991
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ + นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
  โทรศัพท์ + 096-6162991
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ +  นายกิติศักดิ์ แฮดดี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 088-5954863
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
  ชื่อ + นางสุพรรณี อาบสุวรณ์
  ตำแหน่ง + นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 061-1314298
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ +  นายกิติศักดิ์  แฮดดี
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  088-5954863
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ + นางลภัสรดา ทั้งพรม
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  087-4580333
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 
  ชื่อ + นางนิศารัตน์ แสงจักร์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 062-5502697
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ + นางเดือนเพ็ญ เสียมไธสง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 096-6162991
  อีเมล์ +  admin@khokroengrom.go.th