องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบประมาณราคา
ประการการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ ที่ 12
ประการการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ ที่ 12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ + นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

  โทรศัพท์ + 096-6162991
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ + นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
  โทรศัพท์ + 096-6162991
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ +  นายศักดา สุรพล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 098-1198589
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
  ชื่อ + นางฉันทนา ศรีสวัสดิ์
  ตำแหน่ง + นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 061-3141298
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ +  นายกิติศักดิ์  แฮดดี
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  088-5954863
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ + นางลภัสรดา ทั้งพรม
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  087-4580333
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 
  ชื่อ + นางนุสจรี เจริญดี
  ตำแหน่ง + เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 087-7404426
  อีเมล์ + admin@khokroengrom.go.th
 

  ชื่อ + นายศักดา สุรพล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 098-1198589
  อีเมล์ +  admin@khokroengrom.go.th