องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทรายอเเบท และนํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบุ คมโรคไข้เลือดออก ประจําปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทรายอเเบท และนํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบุ คมโรคไข้เลือดออก ประจําปี ๒๕๖๔

    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทรายอเเบท และนํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ตามโครงการป้องกันควบุ คมโรคไข้เลือดออก ประจําปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564