องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


วันที่ 24พฤษภาคม-9มิถุนายน 2565 อบต.โคกเริงรมย์จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 24พฤษภาคม-9มิถุนายน 2565 อบต.โคกเริงรมย์ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
โดยมีกิจกรรมการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ การหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และการทำความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยได้รับความร่มมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเริงรมย์ อสม.ตำบลโคกเริงรมย์ และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเริงรมย์

2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25
2021-12-24
2021-12-01