องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


ประชุมมอบนโยบายการบริหารงาน ประจำเดือน มกราคม 2565


เมื่อวันที่  24  มกราคม 2565  นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 ของข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  โดยได้มอบหมายนโยบายการบริหารงาน  และร่วมกันกำหนดและจัดทำมาตรการส่งเเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  การกำหนดนโยบาย No Gift Policy สู่การปฏิบัติ  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2565  และกำหนดผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

        ในการนี้  นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ลดความเสี่ยงการทุจริต และพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA  มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ต่อไป

2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13