องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์ci


วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยเชิญชวนข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดศูนย์ci ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เพื่อเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนของศพด.และรร.อนุบาลฯ
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25
2021-12-24
2021-12-01