องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


การประะชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประกอบด้วยประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. และสมาชิกกสภา อบต. ทุกคน จำนวน ๑๒ คนและมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ คน โดยมี นายพิสิทธิ์ โพธ์เกตุ  ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. ได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ร้อมทั้งให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”

2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10