องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


การประชุมประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2566


เมื่อวันที่  9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 30 คน โดยมี นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ พร้อมทั้งให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่”

2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10