องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


เยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และกองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับการเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้วางแผนออกเยี่ยมเยียมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนทุนครอบครัว ประสบสาธารณภัย และนักเรียนทุนประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ณ บ้านโปร่งมีชัย ม. 7 ต.โคกเริงรมย์ และในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 9 มกราคม เวลา 14:00 น.

2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21