องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันดินโลก 2565


กิจกรรมวันดินโลก (5 ธ.ค.) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณบ้านโคกหินตั้ง หมู่ 6 เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของดิน เพื่อสนับสนุนการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 ภายใต้การนำของประเทศไทยของเราและภายใต้กรอบของ Global Soil Partnership โดยมีนางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
การจัดงานวันดินโลกในปี 2565
ประเทศสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดหัวข้อการจัดงานในชื่อ " Soils, where food begins " ซึ่งเน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี นำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมา ภายใต้แนวคิด One Health ซึ่งหมายถึง การพัฒนาสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ภายใต้เป้าหมาย การพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้าน หรือ Four better ประกอบด้วย
Better Production (การผลิตที่ดี)
Better Nutrition (โภชนาการที่ดี)
Better Environment (สิ่งแวดล้อมที่ดี)
Better Life (ชีวิตที่ดี)”
2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21