องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคมสภาเด็กและเยาวชน


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเริงรมย์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21