องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคมสภาเด็กและเยาวชน


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเริงรมย์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10