องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ปีองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและรถอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔