องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ