องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ