องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น EMR ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓