องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์