องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


การบำรุง ดูแล รักษาป่า ตามโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน ปลูกต้นไม้ทดแทน