องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ กำหนดแผนการลงพื้นที่เก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.พ. 2562 ]142
22 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]115
23 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น [ 18 ม.ค. 2562 ]184
24 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การระงับภัยแล้ง อัคคีภัย [ 18 ม.ค. 2562 ]49
25 มาตรการการจัดการขยะ 4 ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 14 ม.ค. 2562 ]131
26 ประกาศ การเก็บ และการขนขยะมูลฝอย [ 14 ม.ค. 2562 ]130
27 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 14 ม.ค. 2562 ]45
28 แผ่นพับการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 14 ม.ค. 2562 ]45
29 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 26 ธ.ค. 2561 ]109
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ธ.ค. 2561 ]129
31 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) [ 11 ธ.ค. 2561 ]134
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2562 – 2564 ) [ 11 ธ.ค. 2561 ]134
33 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 26 พ.ย. 2561 ]123
34 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]126
35 ประกาศช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2561 ]130
36 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]119
37 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]121
38 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]106
39 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]123
40 ประกาศโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561 [ 2 มิ.ย. 2561 ]126
 
|1หน้า 2|3