องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่วแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบประมาณราคา
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

การไฟฟ้า

ในเขตตำบลโคกเริงรมย์ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

การประปา

ในเขตตำบลโคกเริงรมย์ มีประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน  9 แห่ง

ไปรษณีย์

มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตอำเภอบำเหน็จณรงค์   จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  9 

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- ป่าไม้   ประมาณ  18  ไร่

- ที่ดินสาธารณประโยชน์  25 แห่ง  ประมาณ 2,405 ไร่

2.   แหล่งน้ำธรรมชาติ

            ตำบลโคกเริงรมย์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นลำห้วย 8 แห่ง ได้แก่ ห้วยตักตาด  ห้วยม่วง ห้วยหิน-คลองหักทาม  ห้วยหิน  ห้วยกสุ  ห้วยสามขา  ห้วยลำคันฉู  และห้วยคลองหักทาม  ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค  การประปา และเพื่อการเกษตร แต่เนื่องจากแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขิน จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี

3.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

3.1  ฝาย                       จำนวน      5    แห่ง

3.2  บ่อน้ำตื้น                จำนวน  350      แห่ง

3.4  บ่อโยก                    จำนวน      4      แห่ง

3.5  สระน้ำ                   จำนวน     12     แห่ง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

            ตำบลโคกเริงรมย์ ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่


1.วัดกุดตาลาด  ตั้งอยู่ บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4

2. วัดโคกหินตั้ง ตั้งอยู่ บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6

3. วัดโปร่งมีชัย ตั้งอยู่ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7

4. วัดภิรมยาวาส  ตั้งอยู่ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9

5. วัดโพธิ์ศรีธาราม ตั้งอยู่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8

6. วัดบ้านคลองสันติธรรม ตั้งอยู่ บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11

7. สำนักสงฆ์หนองบวชเณร  ตั้งอยู่ บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2

8. สำนักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3

9. สำนักสงฆ์ศรีสรรเพชร ตั้งอยู่ บ้านโคกเริงรมย์  หมู่ที่ 12